کارکنان

 

نام

سمت

تلفن

داخلی

محسن وهابی

رئیس امور اداری و مالی

۷۷۶۵۴۷۴۳

۲۲۰

بهنام مرادیه

مسئول دفتر حوزه ریاست

۷۷۵۰۸۸۹۴

۲۴۰

سارا پارسایی

رئیس اداره امور آموزشی

۷۷۶۵۴۷۴۵

۲۰۴

ناهید سائیلی

مسئول امتحانات وثبت نمرات

 

۲۱۱

جمیله نکومنش حقیقی

کارشناس گروه آموزشی تحلیل سیستمها وصنایع

۷۷۵۰۶۱۲۹

۲۳۳

مژگان دوانلو

کارشناس گروه آموزشی تکنولوژی صنعتی

۷۷۵۰۶۱۲۹

۲۳۳

امیر خلیلی

کارشناس امورآموزشی (مسئول امورآموزشی)

۷۷۶۳۸۸۵۴

۲۲۴

کلثوم پرسا

رئیس اداره امور دانشجویی وفرهنگی

۷۷۶۳۸۸۵۲

۲۱۷

حسین حضرت نیا

مسئول دبیرخانه

۷۷۶۳۸۸۵۰

۲۱۲

محمد رضا ستوده

مسئول کتابخانه

۷۷۶۳۸۸۵۳

۲۳۴

علی مهرنوش

حسابدار (مسئول شهریه دانشجویی)

۷۷۶۳۸۸۵۱

۲۱۸

امیرخلیلی

کارشناس امور آموزشی (مسئول امورتحصیلات تکمیلی)

۷۷۶۳۸۸۵۴

۲۲۴

 

کارشناس امور پژوهشی

۷۷۶۳۸۸۵۳

۲۴۵

علی قملاقی

کارشناس فرهنگی

۷۷۵۲۶۱۵۶

۲۰۵

سیدسعید هاشمی تبار

کارشناس فناوری اطلاعات وارتباطات

۷۷۵۲۶۱۵۶

۲۰۵

 

کارشناس فرهنگی

۷۷۶۳۸۸۵۱

۲۱۷

مجید رهنما

مسئول آموزش (دفتر اساتید)

۷۷۶۵۴۷۴۲

۲۳۲

امیر خلیلی

مسئول امور آموزشی (دروس عمومی ومعارف اسلامی)

۷۷۶۵۴۷۴۲

۲۳۲

قاسم مرشدوست

متصدی اموربایگانی آموزش

 

۲۳۶

نادعلی ملکی

تکنیسین آزمایشگاه

 

۲۱۶