کارکنان

 

نام

سمت

تلفن

داخلی

محسن وهابی

رئیس امور اداری و مالی

۷۷۶۵۴۷۴۳

۲۲۰

بهنام مرادیه

مسئول دفتر حوزه ریاست

۷۷۵۰۸۸۹۴

۲۴۰

سارا پارسایی

رئیس اداره امور آموزشی

۷۷۶۵۴۷۴۵

۲۰۴

ناهید سائیلی

مسئول امتحانات وثبت نمرات

 

۲۱۱

خانم جنانی

کارشناس گروه آموزشی کارشناسی صنایع

۷۷۵۰۶۱۲۹

۲۳۳

مژگان دوانلو

کارشناس گروه آموزشی تکنولوژی و تولید صنعتی (کارشناسی) و ارشد صنایع، اقتصادی اجتماعی، بهینه سازی، کلان، مدیریت پروژه

 

۷۷۶۵۴۷۴۵

۲۳۳

امیر خلیلی

کارشناس امورآموزشی (مسئول امورآموزشی)

۷۷۶۳۸۸۵۴

۲۲۴

کلثوم پرسا

رئیس اداره امور دانشجویی وفرهنگی

۷۷۶۳۸۸۵۲

۲۱۷

حسین حضرت نیا

مسئول دبیرخانه

۷۷۶۳۸۸۵۰

۲۱۲

محمد رضا ستوده

مسئول کتابخانه

۷۷۶۳۸۸۵۳

۲۳۴

علی مهرنوش

حسابدار (مسئول شهریه دانشجویی)

۷۷۶۳۸۸۵۱

۲۱۸

امیرخلیلی

کارشناس امور آموزشی (مسئول امور تحصیلات تکمیلی)و مسئول پژوهشی دانشکده

۷۷۶۳۸۸۵۴

۲۲۴

 

کارشناس امور پژوهشی

۷۷۶۳۸۸۵۳

۲۴۵

علی قملاقی

کارشناس فرهنگی

۷۷۵۲۶۱۵۶

۲۰۵

سیدسعید هاشمی تبار

کارشناس فناوری اطلاعات وارتباطات

۷۷۵۲۶۱۵۶

۲۰۵

 

کارشناس فرهنگی

۷۷۶۳۸۸۵۱

۲۱۷

مجید رهنما

کارشناس امور دانشجویی (

۷۷۶۳۸۸۵۲

۲۳۲

امیر خلیلی

مسئول امور آموزشی (دروس عمومی و معارف اسلامی)

۷۷۶۵۴۷۴۲

۲۳۲

قاسم مرشدوست

متصدی اموربایگانی آموزش

 

۲۳۶

نادعلی ملکی

تکنیسین آزمایشگاه

 

۲۱۶