کارکنان

 

نام

سمت

تلفن

داخلی

محسن وهابی

رئیس امور اداری و مالی

۷۷۶۵۴۷۴۳

۲۲۰

بابک محمدی

مسئول دفتر حوزه ریاست

۷۷۵۰۸۸۹۴

۲۴۰

سارا پارسایی

رئیس اداره امور آموزشی

۷۷۶۵۴۷۴۵

۲۰۴

ناهید سائیلی

کارشناس گروه آموزشی صنایع مقطع کارشناسی ارشد

۷۷۶۵۴۷۴۵

۲۰۴

جمیله نکومنش حقیقی

کارشناس گروه آموزشی تحلیل سیستمها وصنایع

۷۷۵۰۶۱۲۹

۲۳۳

مژگان دوانلو

کارشناس گروه آموزشی تکنولوژی صنعتی

۷۷۵۰۶۱۲۹

۲۳۳

مهین آل حسینی

مسئول امتحانات وثبت نمرات

 

۲۱۱

مژگان رضوی پور

کارشناس امورآموزشی (مسئول امورآموزشی)

۷۷۶۳۸۸۵۴

۲۲۴

خدیجه میرصاحبدلان

رئیس اداره امور دانشجویی وفرهنگی

۷۷۶۳۸۸۵۲

۲۱۷

امیر سوهانی

مسئول دبیرخانه

۷۷۶۳۸۸۵۰

۲۱۲

لیلا فتوتیان

مسئول کتابخانه

۷۷۶۳۸۸۵۳

۲۳۴

اعظم قاسمی

کارشناس امور پژوهشی

۷۷۶۳۸۸۵۳

۲۳۴

علی مهرنوش

حسابدار (مسئول شهریه دانشجویی)

۷۷۶۳۸۸۵۱

۲۱۸

گیتا صدر میرحسینی

کارشناس امور آموزشی (مسئول امورتحصیلات تکمیلی)

۷۷۶۳۸۸۵۴

۲۲۴

راویه قلی پور گیوی

کارشناس امور پژوهشی

۷۷۶۳۸۸۵۳

۲۴۵

معصومه شیخی

مسئول دبیرخانه هیات علمی

۷۷۶۳۸۸۵۳

۲۴۵

سیدسعید هاشمی تبار

کارشناس فناوری اطلاعات وارتباطات

۷۷۵۲۶۱۵۶

۲۰۵

اعظم لبافی نژاد

کارشناس فرهنگی

۷۷۶۳۸۸۵۱

۲۳۷

صادق جهانگیری

مسئول آموزش (دفتر اساتید)

۷۷۶۵۴۷۴۲

۲۳۲

امیر خلیلی

مسئول امور آموزشی (دروس عمومی ومعارف اسلامی)

۷۷۶۵۴۷۴۲

۲۳۲

قاسم مرشدوست

متصدی اموربایگانی آموزش

 

۲۳۶

نادعلی ملکی

تکنیسین آزمایشگاه

 

۲۱۶

اسلام نعمتی

متصدی اموال

۷۷۵۰۸۸۹۴

۲۴۰