فرم حاضران جلسه

 

 

 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می‌رساند برای برگزاری جلسه دفاعیه پروژه پایانی حضور در حداقل سه جلسه دفاعیه دیگر دانشجویان ضروری است، در غیر این‌صورت مجوز برگزاری دفاعیه صادر نخواهد شد. لذا هر دانشجو باید هنگام برگزاری جلسه دفاعیه فرم زیر را دریافت نماید و پس از تکمیل آن به‌همراه دیگر فرم‌های جلسه دفاعیه به دفتر پژوهشی دانشکده تحویل نمایند

 

 

 

فرم حاضران در جلسه دفاعیه پروژه‌ کارشناسی ارشد

 

جلسه دفاعیه خانم / آقای مورخ ...../...../۸۹

 

عنوان پایان‌نامه: -

 

استاد راهنما: آقای دکتر

 

استاد مشاور: آقای دکتر -

 

استاد داور: آقای دکتر -

 

دانشجویان کارشناسی ارشد حاضر در جلسه دفاعیه:

 

۱............................................

 

 

۲...........................................

 

 

۳.........................................

 

 

۴.........................................

 

 

۵.........................................

 

 

۶.........................................

 

 

۷.........................................

 

 

۸.........................................

 

 

۹.........................................

 

 

۱۰.........................................