مرکز جستجو و نشریات الکترونیک

 

مرکز جستجو- نشریات الکترونیکی

• تعداد رایانه های موجود در بخش کارشناسی: ۱۰ دستگاه
• تعداد رایانه های موجود در بخش اساتید و کارشناسی ارشد: ۵ دستگاه