فرمها و روند نماها

/file/download/page/1548265340-ravand-nam.pdf

دانشجویان

کارکنان

اساتید

روندنما

فرمها

فرمها

فرمها

آموزشی

پژوهشی

آموزشی

پژوهشی

روند نمای کارشناسی صنایع-صنایع

 

قالب درسی ۱

فرم پروژه پایانی کارشناسی

 

 

چارت تولید صنعتی

 

قالب درسی ۲

فرم کار آموزی

 

 

چارت تکنولوژی صنعتی

 

قالب درسی ۳

گزارش کار آموزی

 

 

چارت کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

 

قالب درسی ۴

فرم تصویب پایان نامه ارشد

 

 

چارت کارشناسی ارشد صنایع

 

قالب درسی ۵

دستورالعمل تهیه مقاله

 

 

 

 

قالب درسی ۶

 

 

 

 

 

قالب درسی ۷

 

 

 

 

 

قالب درسی ۸

 

 

 

 

 

قالب درسی ۹

 

 

 

 

 

قالب درسی ۱۰

 

 

 

 

 

قالب درسی ۱۱

 

 

 

 

 

قالب درسی ۱۲

 

 

 

 

 

قالب درسی ۱۳

 

 

 

 

 

قالب درسی ۱۴

 

 

 

 

 

قالب درسی ۱۵

 

 

 

 

 

قالب درسی ۱۶