گروه کارشناسی ارشدمدیریت سیستم و بهره وری

دکتر امیر عباس شجاعی
پست الکترونیک :   

سوابق تحصیلی:

       آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

        رشته- گرایش : مهندسی صنایع –  صنایع

        مرتبه علمی : استادیار(Assistant Professor)

 

 

سوابق آموزشی- تحقیقاتی:

       عضو هیأت علمی/ مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری

کارشناسی :

برنامه­ریزی و کنترل پروژه / طرح­ریزی واحدهای صنعتی / اقتصاد خرد / برنامه­ریزی و کنترل موجودی 1 / ایمنی و بهداشت صنعتی / روش تولید

کارشناسی ارشد :

 مدیریت کیفیت / مدیریت تولید و عملیات

   مدیریت کیفیت

   مدیریت پروژه

   بازرسی فنی

   سیستم­های تولیدی

   سیستم­های سازمانی

   مدیرت عملیات

   اصلاح جریان تولید و بالانس  خط

    اصلاح الگوی حمل و نقل