درباره مهندسی صنایع

‌در این قسمت قصد داریم به بررسی تعریف مھندسی صنایع بپردازیم, اینکه مھندسی چیست؟ صنعت به چه چیزی اطلاق میشود؟ و مھندسی صنایع چیست؟ وظایف مھندس صنایع در قبال صنعت و دانشگاه چیست؟ و توانمندیھای مھندس صنایع در چه حد است؟ و..

ENGINE :

Any kind of machine that changes energy (From petrol, electricity, etc .

into motion).

مھندسی :

(پارسی سره: اندازیاری) کاربرد دانش برای رفع نیاز بشری است. این امر از راه کسب دانش ریاضیات و ورزیدگی عملی در طراحی اشیا ءیا فرآیندھای سودمندبدست می آید. (ویکی پدیا)

Engineering :

The profession of an engineer.

مھندس :

اندازه گیرنده, متخصصین ایجاد طرح ھای کارھای ساختمانی و معماری, یا راھسازی و یا کشاورزی و یا ساختن انواع ماشین. کسی که طراحی میکند را مھندسمیگویند.ریشه واژه مھندسی واژه اندازه است. این واژه در فارسی میانه به گونه ھندسه تلفظ میشده که پس از وام گرفته شدن از سوی عربی و صرف آن دریکی ازبابھای آن زبان واژه مھندس به معنی اندازه گر از آن ساخته شده است. اما امروزه مھندس به کسی اطلاق میشود که به یکی از علوم مھندسی آشنا باشد و درعامه کسی که ھندسه بداند را مھندس خطاب نمیکنند.

 

ENGINEER :

A person who designs machine, bridges, rail ways , etc .

A person in control of an engine or engines to arrange or

bring about a situation, plan, etc.using careful planning.

ھندسه:

اندازه گرفتن, مقدار, نقشه برداری, نوعی علم که در آن فضا و ابعاد بررسی میشود.

 

صنعت:

به کاربردن مھارت و سلیقه ھنر و کلیه تغییراتی که بشر در مواد طبیعی میدھد تا بھتر و بیشتر از آنھا استفاده کند. (بھره وری) مجموعه فعالیتھایی که بتوان به آنھا یک اسم واحد داده شود.

 

مھندسی صنایع:

صنایع چیست؟

طراحی فعالیتھای صنایع یا طراحی سیستمھایی که اجزا آن نیروی انسانی, تجھیزات, مواد اولیه و انرژی است. یکی از شاخه ھای مھندسی میباشد که با توسعه بھبود اجرا و ارزیابی سیستمھای منسجم انسانی مالی اطلاعاتی تجھیزاتی انرژی ماده و فرآیندمیپردازند. مھندسی صنایع بر پایه ترکیب و ادغام مبانی ریاضیات فیزیک و دانش ھای اجتماعی با روشھای مھندسی تحلیل و طراحی به منظور تعیین پیش بینی وارزیابی نتیجه بدست آمده از سیستمھای مطبوع طراحی شده است.

 

مھندس صنایع:

شخصی که با استفاده از علوم ریاضی, فنی و طبیعی روز و اندازه گیری ھا و محاسبات لازم بتواند از منابع انسانی, ماشین آلات و مواد خام محصولی را تولید, خدمتی را عرضه و طرحی را انجام دھد.

 

وظایف یک مھندس

وظایف مھندسی بدین گونه است که یک مھندس می بایست محدودیتھای مربوطه را تشخیص دھد تا بتواند به دستاوردھای لازم برسد. محدودیتھا شامل منابع دردسترس (منابع) محدودیتھای جسمانی یا فنی, آمادگی برای پیرایش ھا یا افزایشھای آینده و دیگر عاملھا مانند نیازھای ھزینه ای, ساخت پذیر بودن, و کاربردھایبودن میباشد. با درک این محدودیتھا, مھندس, شناسه ھاو مشخصات حدودی که یک شی یا سامانه می تواند در چارچوب آن ساخته شود را مشخص کرده و ارائهمیدھد. از این رو ملاحظات بسیاری بر روی کار مھندسی تاثیر دارند.

 

صنایع چیست؟

توانمندیھای فارغ التحصیلان این رشته:

توانمندی در بکارگیری دانش ریاضی، علوم کاربردی و تکنیکھای مھندسی توانمندی در طراحی و ھدایت آزمایشات و نیز تجزیه و تفسیر دادهھا توانمندی در طراحیسیستم، اجزا و فرایندھا در جھت برآوردن نیازھا توانمندی در فعالیت در گروھھای کاری توانمندی در شناخت، فرموله کردن و حل مشکلات مھندسی توانمندی دردرک و فھم مسوولیتھای حرفھای و اخلاقی توانمندی در برقراری ارتباطات موثر توانمندی در درک و فھم تاثیر تکنیکھای مھندسی در مفاھیم عمومی و اجتماعیتوانمندی در استفاده از تکنیکھا و مھارتھا و ابزار نوین مھندسی در فعالیتھای مھندسی

 

مھندسی صنایع چه تخصصی است؟

مھندسی صنایع را می توان کاربرد اصول و فنون مھندسی مدیریتی به منظوربھبود، طراحی و نصب سیستم ھایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی وتجھیزات برای فراھم آوردن امکان تولید کالاھا و ارائه خدمات بشکل کارآ و مطلوب دانست.

فعالیت ھای مھندسی صنایع ھمانند پلی است که ارتباط بین اھداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد مینماید. مھندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بھرهوری در مدیریت منابع انسانی، روش ھا وفناوری اند. حال آنکه سایر رشته ھای مھندسی بیشتر درگیر ماھیت فنی فرآیندھا و فرآورده ھا می باشند.

مھندسی صنایع تنھا رشته مھندسی است که عامل انسان یکی از مولفه ھای اصلی سیستم ھای مورد مطالعه آن را تشکیل می دھد.

این مھندسان بستر لازم برای تعامل تخصص ھای مختلف و کار گروھی را به بھترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظامھای تولیدی خدماتی بشکل منسجم تر انجام می شود و در نھایت محقق شدن این مھم، به بھبود مستمر در جھت سھولت کارھا، راحتی کارکنان،

کاھش ھزینه ھا، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر می شود.

 

Industry:

A particular kind of work in factories, mines, etc .to

manufacture obtain, things ) contrasted with distribution and

commerce.)

The quality of working long and hard .