ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

 

 

 

دکتروحید رضا قضاوتی

 

دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

 

V_ghezavati@azad.ac.ir