اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم رویا سوهانی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان بهینه‌سازی زنجیره‌تأمین دو سطحی با در نظرگرفتن اثرات روانی بازار تحت سیاست قیمتگذاری باندل دانشجو: رویا سوهانی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم زاهده چراغی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان بهینه¬سازی سیاست¬های قیمت¬گذاری و بازاریابی در یک زنجیره¬ی تامین دو سطحی تحت اثرات روانی بازار با استفاده از تئوری بازی¬ها

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای سینا ساجدی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان: رتبه بندی دلایل عدم استفاده از انرژی های نو در صنعت روغن نباتی ایران دانشجو: سینا ساجدی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مونا حسین زاده

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : شناسایی چالش های ارتقاء بهر ه وری در ایران و ارائه مدلی کیفی جهت برون رفت از آنها با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری دانشجو: مونا حسین زاده

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع عطیه کیا کجوری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : طراحی مدلی برای بهبود فرآیند مدیریت زمان در اتاق عمل با بکارگیری واحد پیش- هوشبری دانشجو: عطیه کیا کجوری

ادامه مطلب