اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای علی صالحی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان توسعه مدل کنترل موجودی تحت سیاست انگیزشی خرید اعتباری

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای احمد عطار

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان: بهینه‌سازی همزمان چند هدفه تخصیص قابلیت اطمینان و تعداد اجزای مازاد

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم رویا سوهانی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان بهینه‌سازی زنجیره‌تأمین دو سطحی با در نظرگرفتن اثرات روانی بازار تحت سیاست قیمتگذاری باندل دانشجو: رویا سوهانی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم زاهده چراغی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان بهینه¬سازی سیاست¬های قیمت¬گذاری و بازاریابی در یک زنجیره¬ی تامین دو سطحی تحت اثرات روانی بازار با استفاده از تئوری بازی¬ها

ادامه مطلب