اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای حسینعلی غفاری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : ارزیابی اقتصادی طرح ها بااستفاده ازشاخص متوسط نرخ بازگشت سرمایه داخلی اصلاح شده تحت محیط فازی دانشجو: حسینعلی غفاری

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای شارا آقاجانیان

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان :تحلیل عملیاتی ریسک های چند بعدی تامین کننده های زنجیره تامین به کمک روش های معادلات ساختاری و تصمیم گیری های چندمعیاره

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم الهام بهرام نژاد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعامل چندین تولید کننده برق با رویکرد تئوری بازیها با تقاضای بازار تصادفی با در نظر گرفتن فاکتورهای زیست محیطی

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم مرضیه عبیری

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تعیین حجم نمونه مورد نیاز جهت پذیرش انباشته ها در فرایند های چند مرحله ای به کمک روش شمارش نقیصه ها دانشجو: مرضیه عبیری

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم نازنین رسولی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : تطبیق مدلEFQM با Fuzzy ANP وFuzzy DEMATEL برای بیمارستان مطالعه موردی: بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه دانشجو: نازنین رسولی

ادامه مطلب