اطلاعیه های آموزشی

اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع خانم سحر حمیدیان

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : مدل ریاضی دومرحلهای دو هدفه برای مساله حداکثر پوششی مشارکتی تدریجی استوار با شعاع پوشش متغیر در شرایط عدم قطعیت

ادامه مطلب
اطلاعیه جلسه دفاع

جلسه دفاع آقای حامد اقبالی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد عنوان : مدلسازی ریاضی دوهدفه برای مسأله ی مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با برداشت و تحویل همزمان

ادامه مطلب