اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد

اطلاعیه مهم- قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان کارآموزی و یا پروژه پایانی اخذ نموده اند

اطلاعیه مهم- قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان کارآموزی و یا پروژه پایانی اخذ نموده اند

اطلاعیه مهم- قابل توجه دانشجویانی که در ترم تابستان کارآموزی و یا پروژه پایانی اخذ نموده اند

ادامه مطلب