اطلاعیه های دفتر فرهنگ

خبر _ گزارش روز مقاومت وپيروزي وبزرگداشت آزاد سازي خرمشهر دردانشکده مهندسی صنایع

خبر _ گزارش روز مقاومت وپیروزی وبزرگداشت آزاد سازی خرمشهر دردانشکده مهندسی صنایع

همایشی درروز چهارشنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه تحت عنوان روز مقاومت وپیروزی وبزرگداشت آزاد سازی خرمشهر در حیاط دانشکده مهندسی صنایع با حضور ریاست محترم شورای شهر تهران جناب آقای مهندس مهدی چمران وهمچنین ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جناب آقای دکتر شمس وهمچنین جناب آقای دکتر محسنی ریاست دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی ونیز تعدادی از مسئولین محترم دانشگاه و دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب