اطلاعیه های کارشناسی ارشد - آرشیو

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه _ قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

با توجه به بخشنامه شماره 352681/73حداکثر نمره تخصیص یافته به هر مقاله طبق فرم شماره 9 موجود در قسمت فرم های پژوهشی سایت دانشکده تعیین می شود.با توجه به ارزیابی کیفی توسط دفتر پژوهشی نمره تخصیص یافته در بازه مشخص شده تعیین می شود . تاکید می شود که لزوما" حداکثر نمره به هر مقاله داده نمی شود و عمدتا" بر اساس الگوی زیر نمره هر مقاله اعمال می شود .

ادامه مطلب
اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه - قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

انشجویان کارشناسی ارشد که در ترم جاری (نیمسال اول 94-93) از پروپوزال خود دفاع نموده اندالزامی است گزارش سه ماه پیشرفت کار خود را با تائید استاد راهنما حداکثر تا تاریخ 30 بهمن ماه 1393 به دفتر پژوهش تحویل دهند

ادامه مطلب