اطلاعیه های آموزشی - آرشیو

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشددانشجو خانم سبا برهانی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو خانم سبا برهانی

عنوان: توسعه یک مدل انحصارچندگانه برای تولید رقابتی زنجیره های تأمین سبز تحت سیاست های مالی و زیست محیطی دولت

ادامه مطلب
اطلاعیه - دانشجویان ارشد سیستم بهره وری - صنایع صنایع - سیستمهای اقتصادی اجتماعی

اطلاعیه - دانشجویان ارشد سیستم بهره وری - صنایع صنایع - سیستمهای اقتصادی اجتماعی

حداکثرتاتاریخ 2 آذرماه 1393 می توانند پروپوزال خود را بعداز تائید استاد راهنما ومشاور ومدیرگروه به دفترپژوهشی دانشکده تحویل نمایند

ادامه مطلب