اطلاعیه های آموزشی - آرشیو

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( گرایش مهندسی صنایع ) که درس سمینار را در نیمسال اول 92-91 اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( گرایش مهندسی صنایع ) که درس سمینار را در نیمسال اول 92-91 اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( گرایش مهندسی صنایع ) که درس سمینار را در نیمسال اول 92-91 اخذ نموده اند

ادامه مطلب