اطلاعیه های آموزشی - آرشیو

آخرین مهلت اعلام نمره پروژه و کار آموزی نیمسال تابستان 90-89 و نیمسال اول91-90

آخرین مهلت اعلام نمره پروژه و کار آموزی نیمسال تابستان 90-89 و نیمسال اول91-90 تا 15 بهمن می باشد بدیهی است در صورت تاخیر در ارائه مسئولیت عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد و گروه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

ادامه مطلب