اطلاعیه های امتحانات - آرشیو

مشاهده خطا در نمرات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی به جز درس مبانی برق آقای دکتر محسنی کلیه نمرات دانشکده صنایع ثبت شده است در صورت مشاهده خطا در نمره با اداره امتحانات دانشکده تماس گرفته شود.

ادامه مطلب