اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد - آرشیو

پیام به مناسبت سال تحصیلی جدید دانشجویان دکترا

دپارتمان دکتری تخصصی مهندسی صنایع مقدم دانشجویان جدید دکتری در سه گرایش اتوماسیون، مهندسی سیستم و تحقیق در عملیات و برنامه ریزی تولید را گرامی می دارد.

دپارتمان دکتری تخصصی مهندسی صنایع مقدم دانشجویان جدید دکتری در سه گرایش اتوماسیون، مهندسی سیستم و تحقیق در عملیات و برنامه ریزی تولید را گرامی می دارد.

ادامه مطلب