اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد - آرشیو

اطلاعیه شماره( 9) ثبت نام و انتخاب واحدقابل توجه دانشجویان ارشد گرایش صنایع-صنایع متقاضی درس قابلیت اطمینان

اطلاعیه شماره( 9) ثبت نام و انتخاب واحدقابل توجه دانشجویان ارشد گرایش صنایع-صنایع متقاضی درس قابلیت اطمینان

اطلاعیه شماره( 9) ثبت نام و انتخاب واحدقابل توجه دانشجویان ارشد گرایش صنایع-صنایع متقاضی درس قابلیت اطمینان

ادامه مطلب
اطلاعیه شماره (8)قابل توجه دانشجویان ترم آخری ،ثبت نام نکرده و دانشجویانی که زیر حد نصاب درس اخذ نموده اند

اطلاعیه شماره (8)قابل توجه دانشجویان ترم آخری ،ثبت نام نکرده و دانشجویانی که زیر حد نصاب درس اخذ نموده اند

اطلاعیه شماره (8)قابل توجه دانشجویان ترم آخری ،ثبت نام نکرده و دانشجویانی که زیر حد نصاب درس اخذ نموده اند

ادامه مطلب
اطلاعیه شماره ( 5 ) انتخاب واحد(مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گرایش سیستم و بهره وری)

اطلاعیه شماره ( 5 ) انتخاب واحد(مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گرایش سیستم و بهره وری)

اطلاعیه شماره ( 5 ) انتخاب واحد(مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گرایش سیستم و بهره وری)

ادامه مطلب