اطلاعیه های دفتر فرهنگ - آرشیو

اطلاعیه

عضویت در کانون عکاسی

دانشجویانی که مایل هستند در کانون عکاسی عضو شوند از تاریخ 9/3/91 تا تاریخ 10/3/91 به اتاق 211 ساختمان آموزشی مراجعه نمایند

ادامه مطلب