آرشیو اخبار

بسمه تعالی جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد : روز تاریخ ساعت برگزاری دوشنبه ۱۵/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۲/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۹/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۱۲/۰۳/۹۹ ۱۲-۱۰

بسمه تعالی جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد : روز تاریخ ساعت برگزاری دوشنبه ۱۵/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۲/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۹/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۱۲/۰۳/۹۹ ۱۲-۱۰

ادامه مطلب