آرشیو اخبار

اطلاعيه_ جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد

اطلاعیه _ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو: محیا بیگی

عنوان : توسعه یک مدل ریاضی دو هدفه مکانیابی- مسیریابی با پنجره زمانی نرمدر طراحی شبکه لجستیک معکوس چند سطحی و حل آن با الگوریتم فراابتکاری

ادامه مطلب