آرشیو اخبار

خبر - ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو ))

ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیرعضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع

ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیرعضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب
خبر -ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر

خبر -ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر

خبر - ترجمه کتاب ((برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو )) توسط جناب آقای مهندس فرهاد مهمانپذیر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب
گزارش خبری - “برگزاری سمينار یک روزه " بازاريابي شبكه هاي اجتماعي"

گزارش خبری - “برگزاری سمینار یک روزه " بازاریابی شبکه های اجتماعی"با حضور آقای حمید سپیدنام رئیس هیأت مدیره شرکت کاسپید در ایران

برگزاری سمینار یک روزه " بازاریابی شبکه های اجتماعی"با حضور آقای حمید سپیدنام رئیس هیأت مدیره شرکت کاسپید در ایران روز سه شنبه 4 آذر

ادامه مطلب