آرشیو اخبار

اطلاعيه جلسه دفاع از پايان نامه مقطع کارشناسي ارشددانشجو خانم سبا برهانی

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشددانشجو خانم سبا برهانی

عنوان: توسعه یک مدل انحصارچندگانه برای تولید رقابتی زنجیره های تأمین سبز تحت سیاست های مالی و زیست محیطی دولت

ادامه مطلب