آرشیو اخبار

اطــلاعــیه صـنـدوق رفـاه دانشجوئي

اطــلاعــیه صـنـدوق رفـاه دانشجوئی

کلیه دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم(باز پرداخت بعد از فراغت ازتحصیل) در نیمسال اول 94-93 هرچه سریعتر به صندوق رفا ه دانشجوئی دانشکده خویش مراجعه نمایند. لازم به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار ، به درخواستهای بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ادامه مطلب