آرشیو اخبار

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که درس سیستمهای جامع اطلاعاتی را با خانم دکتر پیروز فر اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که درس سیستمهای جامع اطلاعاتی را با خانم دکتر پیروز فر اخذ نموده اند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که درس سیستمهای جامع اطلاعاتی را با خانم دکتر پیروز فر اخذ نموده اند

ادامه مطلب