آرشیو اخبار

اطلاعیه اداره امتحانات

نمران اعلام شده در سایت

اداره امتحانات دانشکده طی اطلاعیه ای اعلام کرد نمراتی که تاکنون به ایرانهشر ارسال شده و در سایت ENROLL قرار گرفته است به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب
اطلاعیه اداره امتحانات

نمران اعلام شده در سایت

اداره امتحانات دانشکده طی اطلاعیه ای اعلام کرد نمراتی که تاکنون به ایرانهشر ارسال شده و در سایت ENROLL قرار گرفته است به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب
اطلاعیه اداره امتحانات

نمران اعلام شده در سایت

اداره امتحانات دانشکده طی اطلاعیه ای اعلام کرد نمراتی که تاکنون به ایرانهشر ارسال شده و در سایت ENROLL قرار گرفته است به شرح زیر می باشد.

ادامه مطلب