آرشیو اخبار

سهمیه کارآموزی

کارآموزی در شرکت آرد تهران باختر

به منظور انجام کار آموزی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع به شرح ذیل مکان یابی شده است دانشجویان متقاضی واجد شرایط دوره کارآموزی به منظور اقدامات مقتضی در اسرع وقت به دفتر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع مراجعه نمایند.

ادامه مطلب