آرشیو اخبار

اطلاعیه

انتصاب مدیر پژوهشی

طی پیشنهادی از سوی دکتر عبدی ریاست دانشکده صنایع و موافقت ریاست محترم واحد ،دکتر عسگری آزاد بعنوان مدیر پژوهشی دانشکده صنایع منصوب و آغاز بکار کرد.

ادامه مطلب