آرشیو اخبار

نمرات میان ترم

اعلام نمرات میان ترم کنترل موجودی ۱

دانشکده صنایع - اداره امتحانات دانشکده نمران میان ترم درس کنترل موجودی ۱ دکتر محمدی تبار را اعلام کرد. طبق نظر استاد مربوطه، نمره افرادی که در جلسه میان ترم غیبت داشته اند، صفر محسوب می شود. ضمناً نمرات از 5 نمره اعلام شده است. سهم میان ترم در نمره نهایی 5 نمره خواهد بود.

ادامه مطلب
نمرات میان ترم

اعلام نمران میان ترم کنترل موجودی ۲

دانشکده صنایع - اداره امتحانات دانشکده نمران میان ترم درس کنترل موجودی ۲دکتر محمدی تبار را اعلام کرد. طبق نظر استاد مربوطه، نمره افرادی که در جلسه میان ترم غیبت داشته اند، صفر محسوب می شود. ضمناً نمرات از 5 نمره اعلام شده است. سهم میان ترم در نمره نهایی 5 نمره خواهد بود.

ادامه مطلب