آرشیو اخبار

دفتر فرهنگ اسلامی برگزار می نماید

برگزاری نقد وبررسی کتاب (انسانهای موثر )(مدیریت ورهبری مبتنی براصول )ترجمه آقای مهدی قراچه داغی سخنران جناب آقای دکتر فرشید عبدی زمان : روز چهار شنبه مورخ 23/9/90 از ساعت 16الی 18 مکان سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب