آرشیو اخبار

کلاس حل تمرین درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی

کلاس حل تمرین

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی می رساند که از روز دوشنبه 30/8/90 کلاس حل تمرین این درس برگزار خواهد گردید و دانشجویان محترم می توانند از کلاس بهره مند گردند.

ادامه مطلب
کلاس حل تمرین درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی

کلاس حل تمرین

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی می رساند که از روز دوشنبه 30/8/90 کلاس حل تمرین این درس برگزار خواهد گردید و دانشجویان محترم می توانند از کلاس بهره مند گردند.

ادامه مطلب
کلاس حل تمرین درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی

کلاس حل تمرین

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی می رساند که از روز دوشنبه 30/8/90 کلاس حل تمرین این درس برگزار خواهد گردید و دانشجویان محترم می توانند از کلاس بهره مند گردند.

ادامه مطلب
کلاس حل تمرین درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی

کلاس حل تمرین

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی می رساند که از روز دوشنبه 30/8/90 کلاس حل تمرین این درس برگزار خواهد گردید و دانشجویان محترم می توانند از کلاس بهره مند گردند.

ادامه مطلب
کلاس حل تمرین درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی

کلاس حل تمرین

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم درس تحقیق در عملیات 1 دکتر قضاوتی می رساند که از روز دوشنبه 30/8/90 کلاس حل تمرین این درس برگزار خواهد گردید و دانشجویان محترم می توانند از کلاس بهره مند گردند.

ادامه مطلب