آرشیو اخبار

برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری مربوط به اساتید : عبدالواحد کمی - جواد تیموری - وحید فرتاشوند به در روز یکشنبه 22/3/1390 ساعت 9 صبح به صورت هماهنگ

برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری مربوط به اساتید : عبدالواحد کمی - جواد تیموری - وحید فرتاشوند به در روز یکشنبه 22/3/1390 ساعت 9 صبح به صورت هماهنگ

ادامه مطلب