آرشیو اخبار

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: شناسایی مشتریان کلیدی در بانک برگزیده به کمک روشهای داده کاوی نام دانشجو: الهام فامیلیان استاد راهنما: دکتر رئیسی استاد مشاور: دکتر عبدی روز دفاعیه: شنبه 29/11/90 ساعت 12 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: ارائه مدل بازپرسازی موجودی با درنظر گرفتن تقاضای احتمالی و موعد تحویل به کمک برنامه ریز چند هدفه نام دانشجو: انسیه علیدادیانی استاد راهنما: دکتر ماکویی استاد مشاور: دکتر جوانشیر روز دفاعیه: یکشنبه 30/11/90 ساعت 8 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: ارزیابی همزمان ناب بودن و چابکی زنجیره تامین با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها و انجام مطالعه موردی بر روی آن نام دانشجو: پویه رضازاده استاد راهنما: دکتر نوجوان استاد مشاور: دکتر شجاعی روز دفاعیه: شنبه 29/11/90 ساعت 30/15 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب

برگزاری جلسه دفاعیه

عنوان پایان نامه: بهبود عملکرد نمودار کنترل شمارش تجمعی انطباق ها با رویکرد میانگین هندسی نام دانشجو: میثم حدادی استاد راهنما: دکتر نورالسناء استاد مشاور: دکتر سید علی اکبر روز دفاعیه: دوشنبه 8/12/90 ساعت 30/12 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع

ادامه مطلب