مهمترین شرایط جدید نقل وانتقالات دانشجوئی در نیمسالهای اول ودوم هرسال تحصیلی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ | ۰۴:۳۰ کد : ۵۴۱۲ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۳۴۶
مهمترین شرایط جدید نقل وانتقالات دانشجوئی در نیمسالهای اول ودوم هرسال تحصیلی

مهمترین شرایط جدید نقل وانتقالات دانشجوئی در نیمسالهای اول ودوم هرسال تحصیلی

 

1-  زمان درخواست نقل وانتقالات (میهمانی به واحدهای دیگر ) از شانزدهم خردادماه هرسال لغایت شانزدهم تیرماه جهت نیمسال اول وپانزدهم آذرماه لغایت پانزدهم دی ماه جهت نیمسال دوم هرسال تحصیلی می باشد.

توجه: زمان مذکور قابل تمدید نمی باشد.

2-  مجوزمیهمانی دانشجویان مستلزم موافقت مدیر گروه آموزشی ، ریاست دانشکده ، اظهار نظر کمیسیون نقل وانتقالات واحد وهمچنین موافقت واحد مقصد می باشد .

3-  با توجه به اینکه ارسال درخواست میهمانی دانشجویان به واحدهای مقصد بصورت مکانیزه انجام می پذیرد ، در صورت عدم موافقت واحدهای مقصد هیچگونه درخواست دیگری از دانشجو تا شروع نیمسال بعدی پذیرفته نخواهد شد.

4-  دانشجویان متقاضی میهمانی می بایست ترم قبل از درخواست خود مشروط نشده باشند ودر مجموع ترم های تحصیلی بیش از یک ترم مشروطی نداشته باشند .

5-  درخواست نقل وانتقال دانشجویان پس از گذشت یک نیمسال از قبولی درصورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه امکان پذیر است .

6-  جهت ارائه درخواست میهمانی ترم تابستان می بایست به اداره آموزش مراجعه گردد. ( بجز دانشجویانی که ترم تابستان ترم اصلی آنان محسوب می گردد)

دانشجویان متقاضی جهت ارائه درخواست وتکمیل فرم میهمانی به واحدهای دیگر در تاریخ یاد شده با دردست داشتن اصل کارت ملی وتصویر آن به ساختمان ستادی دانشگاه واقع در خیابان ایرانشهر شمالی نبش خیابان آذرشهر طبقه 6 اتاق 615 مراجعه نمایند.

دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات آیین نامه نقل وانتقالات دانشجوئی دانشگاه به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به آدرس www.azad.ac.ir در بخش معاونت دانشجوئی نقل وانتقالات دانشجوئی مراجعه نمایند.

 

                                                               اداره کل امور دانشجوئی

                                                                 امور نقل وانتقالات دانشجوئی