برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع ترم اول 91-92

۱۵ شهریور ۱۳۹۱ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۹۹۷ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۲۱۴
برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع ترم اول 91-92

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع ترم اول 91-92

ساعت

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

 

1-3 ص

اقتصادمهندسی پیشرفته

(د. نادری)

 

اقتصادمهندسی پیشرفته

(د. اسماعیلی)

روش تحقیق

(د.خلیلی)

مباحث منتخب 1- زنجیره تامین

(د.اکبری)

 

4-6 ص

 

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

(د.نوجوان)- مشترک

روشهای آماری

(د. رئیسی)

برنامه ریزی تولید پیشرفته

(د.رشیدی)

روش تحقیق

(دخلیلی)

کاربرد مجموعه های فازی

(د. ساعتی)

1-3 ع

روشهای آماری

(د. رئیسی)

طراحی سیستم های صنعتی

(د. توکلی)

فرایندهای تصادفی و احتمال کاربردی- (متاهیوریستیک)

(د. خلیلی)

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

(د. رشیدی)- مشترک

روشهای آماری

(د. نورالسنا)

 

4-6 ع

سیستم های صف

(د. قضاوتی)

مباحث منتخب 1 - شش سیگما

(د. رئیسی)

تئوری توالی عملیات

(د. توکلی)

مباحث منتخب 2 (تئوری بازیها)

(د. حافظ الکتب)

سیستم های صف

(د. قضاوتی)

طراحی آزمایشات

(د.نور السنا)

اقتصادمهندسی پیشرفته

(د. جوانشیر)

 

دانشجویان محترم می توانند نظرات خود را در ارتباط با برنامه فوق از طریق ایمیل ghezavati@iust.ac.ir با مدیر گروه خود مطرح نمایند.