اطلاعیه شماره ۲حذف و اضافه- فعالیت های انجام شده درخصوص ترمیم ثبت نام

۳۰ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۳۰۰۵ اطلاعیه های ثبت نام و انتخاب واحد
تعداد بازدید:۳۱۶
دانشجویانیکه فرم ترمیم ثبت نام را تکمیل و کد پیگیری دریافت کرده اند.دروس اضافه شده و ...
در مورد دانشجویانیکه فرم ترمیم ثبت نام را تکمیل و کد پیگیری دریافت کرده اند:
دانشجویان فارغ التحصیل در همین ترم و در ترم تابستان:
به این قبیل دانشجویان کلاسهایی که نیاز به اضافه نمودن ظرفیت را داشت ،واحد واگذار گردید و در خصوص سایر درخواست هایشان با توجه به آمار دریافت شده یا کلاس جدیدی ارائه شده است و یا اضافه ظرفیت عمومی داده شده است به صورتیکه خودشان قادر به انتخاب درس مورد نظر خواهند بود.
دانشجویان زیر حد نصاب و سایر دانشجویان:
جهت این قبیل دانشجویان در اکثر دروس ظرفیت ایجاد شده است (هم از طریق اضافه شدن کلاس جدید و هم از طریق افزایش ظرفیت کلاس های موجود).ظرفیت ایجاد شده در اکثر موارد بیش از 20 درصد تقاضای ارسال شده است.
دروسی که جدیداً اضافه شده است عبارتند از:
کارآفرینی-کاربرد کامپیوتر-اصول مدیریت-آمار مهندسی-اصول حسابداری-آزفیزیک1 و2-فیزیک 1و2-ریاضی1و2 -محاسبات عددی-آز مبانی برق -معادلات
دروسی که اضافه خواهد شد:
جبرخطی-استاتیک و مقاومت مصالح-مقاومت مصالح-آزشیمی-برنامه نویسی کامپیوتر
در خصوص دروس سرویسی احتمالاً مشکلات بیشتری وجود دارد زیرا اضافه ظرفیت این دروس در اختیار دانشکده نیست(دروسی مانند تربیت بدنی،کارگاهها و آزمایشگاهها و دروس معارف) .دانشکده در مورد این دروس همچنان درحال رایزنی است ولی دانشجویانیکه محدودیت و اجبار خاصی در اخذ این دروس دارند با ارسال ایمیل و ذکر دلایل خود،به مدیران گروهها مراتب را دنبال تا در صورت امکان برای آنها اقدام صورت پذیرد.