لیست دروس ونمرات اعلام شده دانشکده مهندس صنایع تا تاریخ۱۷/۱۱/1390

۲۵ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۷۶۴ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۳۹۳
لیست دروس ونمرات اعلام شده دانشکده مهندس صنایع تا تاریخ۱۷/۱۱/1390 ...
<?xml encoding="UTF-8">
ردیف
 
نام درس
شماره درس
نام استاد
تاریخ اعلام نمره
1
 
کارگاه جوش
1566
آقای مهندس فقهی
آقای علی محمدی
17/10/1390
17/10/1390
2
 
کارگاه ماشین افزار 2
1565
آقای مهندس هاشمی
آقای مهندس سواد کوهیان
آقای مهندس پاشازاده
آقای مهندس فلاحی
آقای مهندس تیموری شندی
آقای مهندس کمی
17/10/1390
11/10/1390
20/10/1390
26/10/1390
26/10/1390
27/10/1390
3
 
کارگاه ریخته گری
1567
آقای مهندس رحیمی
آقای مهندس امیرآبادی
17/10/1390
03/11/1390
4
 
آز فیزیک 1
3086
خانم مهندس صادقی
آقای عسگری
آقای احمدی زاده تورانی
17/10/1390
17/10/1390
26/10/1390
5
آز فیزیک 2
3160
آقای مهندس قاسمی
خانم مهندس صادقی
آقای مهندس نادری
آقای عسگری کیا
آقای دکتر انصاری نو
آقای دکتر جمشیدی
12/10/1390
17/10/1390
17/10/1390
19/10/1390
20/10/1390
26/10/1390
6
 
آز شیمی
3078
خانم مهندس دولابی
مهندس وطن خواه
آقای دکتر خلیل پور
17/10/1390
17/10/1390
27/10/1390
7
 
نقشه کشی 1
 
1547
آقای مهندس ایوبی
آقای مهندس حاج احمدی
آقای مهندس علیزاده 
آقای عبدالهی
آقای دکتر جمالی
17/10/1390
17/10/1390
22/10/1390
25/10/1390
25/10/1390
8
نقشه کشی 2
1548
آقای مهندس نیک نام
آقای مهندس دهقان
آقای مهندس نوروزی
آقای مهندس فتوحی
آقای مهندس حاج محمدی
آقای مهندس آذری
آقای مهندس حسن آبادی
17/10/1390
17/10/1390
17/10/1390
17/10/1390
21/10/1390
26/10/1390
27/10/1390
9
آشنایی با قرآن
3920
آقای بادنج
آقای زعفرانی
خانم کریمی
خانم تاجیک
آقای غفارزاده
18/10/1390
18/10/1390
18/10/1390
18/10/1390
21/10/1390
10
اندیشه اسلامی 1
3903
آقای هاشمی
آقای حسین زاده
18/10/1390
28/10/1390
11
اندیشه اسلامی 2
3904
آقای هاشمی
آقای حسین زاده
18/10/1390
28/10/1390
12
زبان خارجی
3167
آقای رحیمی
خانم صنعت نگار
خانم صمدیان
خانم مسجدی
خانم فارسی
18/10/1390
18/10/1390
18/10/1390
21/10/1390
21/10/1390
13
تنظیم خانواده
7379
خانم درخشان
آقای دکتر میر شفیعی
18/10/1390
26/10/1390
14
تاریخ امامت
3916
خانم محققیان
آقای حسن پور
19/10/1390
22/10/1390
15
کارگاه 1
1564
آقای مهندس امامی خواه
آقای مهندس فتوحی
آقای تیموری
19/10/1390
19/10/1390
26/10/1390
16
اخلاق اسلامی
3908
آقای زارع ارندی
20/10/1390
19
تفسیر نهج البلاغه
3918
آقای بابایی توسکی
20/10/1390
20
قیدو بندها
3354
آقای مهندس نیک نام
آقای مهندس دهقان
20/10/1390
27/10/1390
21
فارسی
3166
آقای زندی
خانم آرام فر
آقای دکتر محبی
20/10/1390
20/10/1390
21/10/1390
22
اقتصاد 2
1551
خانم وقوعی
آقای پاشازاده
20/10/1390
21/10/1390
24
اقتصاد 1
1550
آقای دکتر رافعی
آقای مهندس ابراهیمی
خا