عدم برگزاری کلاس های استاد حمید توحیدی روز شنبه 7/8/1390 و روز دوشنبه 9/8/1390

۳۰ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۱۳۱
تعداد بازدید:۴۰۰
عدم برگزاری کلاس های استاد حمید توحیدی روز شنبه 7/8/1390 و روز دوشنبه 9/8/1390
 کلاس های استاد حمید توحیدی روز شنبه 7/8/1390 و روز دوشنبه 9/8/1390 تشکیل نخوتهد شد.