قابل توجه دانشجويان عزيز

کلاسهای ارائه شده

۰۳ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۹۷۸
تعداد بازدید:۳۴۳
پس از بررسی دقیق درخواستهای شما و همچنین ظرفیت کلاس های موجود، در روز حذف و اضافه تغییرات زیر در کلاس ها صورت خواهد گرفت: 1- تمام کلاس های آمار مهندسی اضافه بر ظرفیت خواهند داشت که تنها برای ورودی های 88 قابل اخذ می باشند. 2- برای درس روش تولید 2 یک کلاس اضافه با دکتر قشقاوی در نظر گرفته خواهد شد. 3- کارگاههای ماشین افزار 1 تا حد ممکن ظرفیت فیزیکی کارگاه، افزایش ظرفیت خواهند داشت. 4- دانشکده در حال مذاکره با گروه ریاضی جهتارائه کلاس جدید برای درس معادلات دیفرانسیل می باشد، که در صورت ارائه این درس توسط گروه مربوطه ، دانشجویان می توانند در روز حذف و اضافه این درس را اخذ نمایند. 5- با توجه به ظرفیت مازاد دروس طرح ریزی واحدهای صنعتی و کنترل موجودی 1، در روز حذف و اضافه تغییری در ظرفیت کلاسها اعمال نخواهد شد. از دانشجویان محترم تقاضا می شود با توجه به اساتید مجرب این درسها اقدام به اخذ این دروس نمایند و از مراجعه به دانشکده جهت افزایش ظرفیت این دروس اکیدا خودداری نمایند.

پس از بررسی دقیق درخواستهای شما و همچنین ظرفیت کلاس های موجود، در روز حذف و اضافه تغییرات زیر در کلاس ها صورت  خواهد گرفت:

1-      تمام کلاس های آمار مهندسی اضافه بر ظرفیت خواهند داشت که تنها برای ورودی های 88 قابل اخذ می باشند.

2-      برای درس روش تولید 2 یک کلاس اضافه با دکتر قشقاوی در نظر گرفته خواهد شد.

3-      کارگاههای ماشین افزار 1 تا حد ممکن ظرفیت فیزیکی کارگاه، افزایش ظرفیت خواهند داشت.

4-      دانشکده در حال مذاکره با گروه ریاضی جهتارائه  کلاس جدید برای درس معادلات دیفرانسیل می باشد، که در صورت ارائه این درس توسط گروه مربوطه ، دانشجویان می توانند در روز حذف و اضافه این درس را اخذ نمایند.

با توجه به ظرفیت مازاد دروس طرح ریزی واحدهای صنعتی و کنترل موجودی 1، در روز حذف و اضافه تغییری در ظرفیت کلاسها اعمال نخواهد شد. از دانشجویان محترم تقاضا می شود با توجه به اساتید مجرب این درسها اقدام به اخذ این دروس نمایند و از مراجعه به دانشکده جهت افزایش ظرفیت این دروس اکیدا خودداری نمایند.