جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:پیام پوستی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:پیام پوستی

تعداد بازدید:۳۳۸
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:پیام پوستی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

توسعه یک اقتصاد سنجی برای بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر روی ریسک اعتباری بانکها

 

دانشجو: پیام پوستی

 

 

استاد راهنما: دکتر کاوه خلیلی دامغانی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۴/۱۰/۹۷ ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: آمفی تئاتر