جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علی امینی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علی امینی

تعداد بازدید:۳۳۱
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علی امینی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

پیش بینی تمایل به بازگشت بیماران بر اساس امتیازات رضا یتمندی و ویژگی های آن با استفاده از روش های داده کاوی

 

دانشجو: علی امینی

 

 

استاد راهنما: دکتر فرشید عبدی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۲۵/۱۰/۹۷ ساعت ۳۰/۱۵ الی ۳۰/۱۶

مکان: آمفی تئاتر