جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی کاشفی آشتیانی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی کاشفی آشتیانی

تعداد بازدید:۲۸۲
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: مهدی کاشفی آشتیانی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان:

توسعه مدل چیدمان تک خطی تجهیزات با در نظر گرفتن بعد

زمان و حل مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی

سریع نا مغلوب و مقایسه نتایج این روش حل با سایر نتایج حل

پیشین

دانشجو: مهدی کاشفی آشتیانی

 

 

استاد راهنما: دکتر حسن جوانشیر

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه ۱۱/۱۰/۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱

مکان: آمفی تئاتر