جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری دانشجو: الهام سادات موسوی

جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری دانشجو: الهام سادات موسوی

تعداد بازدید:۲۵۹
جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری دانشجو: الهام سادات موسوی

 

 

جلسه ارائه سمینار از رساله مقطع دکتری

 

عنوان :

 

مدلسازی اثرات سیاست های دولت در قیمت گذاری هتل ها تحت شرایط رقابتی

دانشجو: الهام سادات موسوی

 

استاد راهنمای اول: جناب‌آقای دکتر اشکان حافظ الکتب

استاد راهنمای دوم: دکتر احمد ماکویی

اشتاد مشاور: دکتر محمد کاظم صیادی

 

 

 

تاریخ برگزاری دفاعیه: ۱۷/۱۰/۹۷ ساعت ۳۰/۱۰ الی ۰۹

مکان: آمفی تئاتر