بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۸۶۲
بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

بدینوسیله بخشنامه روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول ۹۵ اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است ارزیابی پایان نامه های این دانشجویان مطابق با مواد این بخشنامه انجام خواهد گردید.