اخبار

اطلاعیه ـ جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: محمد خاوری نژاد

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریانِ بانکداری الکترونیک با استفاده از یک رویکرد ترکیبی از ابزارهای مدیریت کیفیت و روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در شرایط عدم قطعیت و ارائه مطالعه موردی در بانک انصار

ادامه مطلب