فرم دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

این فرم باید فقط توسط دانشجویان مقطع کارشناسی که حداکثر ۲۴ واحدقابل اخذ جهت فارغ التحصیلی داشته باشند تکمیل شود.
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • شماره دانشجوئی*نام کامل
  3
 • شماره تلفن*نام کامل
  4
 • تعداد واحد گذرانده شده*نام کامل
  5
 • 6
 • شماره درس1*نام کامل
  7
 • کد کلاس 1*نام کامل
  8
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  9
 • شماره درس2*نام کامل
  10
 • کد کلاس 2*نام کامل
  11
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  12
 • شماره درس3*نام کامل
  13
 • کد کلاس 3*نام کامل
  14
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  15
 • شماره درس4*نام کامل
  16
 • کد کلاس 4*نام کامل
  17
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  18
 • شماره درس5*نام کامل
  19
 • کد کلاس 5*نام کامل
  20
 • کد کلاس به انتخاب دانشکده*
  21
 • توضيحات*
  22