آخرین اخبار و اطلاعیه های واحد

خدمات الکترونیکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مهمترین واحد دانشگاهی در زمینه های فنی و مهندسی در مجموعه واحد های دانشگاهی آزاد اسلامی؛ با اعتبار جهانی و مبتنی بر هویت ایرانی اسلامی خواهد بود.